www.guruprintingdesign.com
TEL : 066-050-2244, 092-692-9339, 092-692-9339

ตัวอย่างผลงาน

นามบัตร

ตัวอย่างสินค้า
งานบริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ออกแบบบรรจุภัณฑ์ นามบัตร บัตรสะสมแต้ม เมนู สื่อส่งเสริมการขายทุกชนิด

สติ้กเกอร์

ตัวอย่างสินค้า
งานบริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ออกแบบบรรจุภัณฑ์ นามบัตร บัตรสะสมแต้ม เมนู สื่อส่งเสริมการขายทุกชนิด

ใบปลิวแผ่นพับ

ตัวอย่างสินค้า
งานบริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ออกแบบบรรจุภัณฑ์ นามบัตร บัตรสะสมแต้ม เมนู สื่อส่งเสริมการขายทุกชนิด

SHELF TALKER

ตัวอย่างสินค้า
งานบริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ออกแบบบรรจุภัณฑ์ นามบัตร บัตรสะสมแต้ม เมนู สื่อส่งเสริมการขายทุกชนิด

WOBBLE

ตัวอย่างสินค้า

ตัวอย่างนามบัตร

ตัวอย่างสติ้กเกอร์

ตัวอย่างใบปลิวแผ่นพับ

ตัวอย่าง SHELF TALKER

ตัวอย่าง WOBBLE

งานบริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ออกแบบบรรจุภัณฑ์ นามบัตร บัตรสะสมแต้ม เมนู สื่อส่งเสริมการขายทุกชนิด
งานบริการด้านสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท ออกแบบบรรจุภัณฑ์ นามบัตร บัตรสะสมแต้ม เมนู สื่อส่งเสริมการขายทุกชนิด